Wanneer zet je NT2-leerdoelen?

Je kunt NT2-leerdoelen.org op verschillende manieren gebruiken om een leerder (en diens begeleider) richting te geven in het leerproces. Denk aan differentiatie, intake van leerders, ontwikkeling van cursus(inhouden), individuele taalcoaching en portfoliomethodiek. We lichten een aantal opties toe.

1. Bij de intake

Bij de intake van of kennismaking met leerders kunnen de rollen en leerdoelen ondersteuning bieden bij het gesprek. Het helpt om (hen) na te (laten) denken over hun behoeften en wensen. Begin echter wel met een gesprek. Stel open vragen om de feitelijke rollen en leefdomeinen van de leerder te achterhalen. Vraag ook naar ideeën over en wensen voor de toekomst.

Daarna kun je ervoor kiezen om samen met de leerder de rollen en leerdoelen (deels) te doorlopen om een eerste idee te krijgen. Dat kan bij leerders met een taalniveau van A2 of hoger en die (enigszins) digitaal vaardig zijn.

Bij niet voldoende gealfabetiseerde leerders of mensen die minder taalvaardig zijn, kun je bijvoorbeeld de iconen van de domeinen printen of foto’s verzamelen van de rollen om zo een gesprek te starten over hun leerbehoeften.

Als de leerder niet of nauwelijks Nederlands spreekt, kan het nuttig zijn gebruik te maken van een tolk of sleutelpersoon.

Klik hier voor inspiratie voor een gesprek over leerdoelen.

2. Bij de ontwikkeling van cursus(inhouden)

Begeleid je een groep leerders, bijvoorbeeld als taaldocent of -vrijwilliger bij een oefenkans Nederlands? Gebruik NT2-leerdoelen.org bij het invullen van (een deel van) de bijeenkomsten en bepaal op basis van de intake van je leerders of samen met de leerders van de groep de lesinhouden. Stel op basis van bestaande lesmaterialen en passende authentieke materialen (video’s, websites, teksten) een pakket samen voor het werken aan het leerdoel.

Je kunt de groepssamenstelling baseren op de leerwensen van de leerders, door op basis van de intakes leerders te verwijzen naar een groep die aan bepaalde leerdoelen werkt (bijvoorbeeld aan ‘werk zoeken’ of ‘contact met de school van mijn kind’).

Zulk aanbod dat gericht is op een rol en/of specifieke leerdoelen daarin, helpt je om de cursus heel concreet te beschrijven en leerders te werven die enthousiast worden van een cursus gericht op hun behoeften.

Klik hier voor inspiratie voor lesmaterialen per leerrol.

3. Bij een portfoliomethodiek

Bij het werken met een portfoliomethodiek gebruiken begeleiders meestal checklists van leerdoelen. Aan de hand daarvan reflecteert de leerder op zijn (taal)behoeftes en leerdoelen: waar wil hij de taal voor gaan gebruiken, wat kan hij al en wat wil hij leren? NT2-leerdoelen.org biedt de begeleider een goed hulpmiddel om relevante checklists samen te stellen.

Aandachtspunt: het gaat om taalleren!

Sommige begeleiders vinden het lastig om bij het werken aan functionele leerdoelen voor ogen te houden dat het erom gaat aan taalcompetentie te werken. De functionele context vormt de kapstok om aan de taal te werken die nodig is om in die context te functioneren. Naast taal hebben leerders vaak ook specifieke kennis nodig die hoort bij een bepaalde rol of domein: wat wordt van mij verwacht in die specifieke rol? Wat moet ik daarvoor kennen en kunnen?  Juist door te werken aan functionele leerdoelen kun je aandacht voor taalontwikkeling (woordenschat, lees- en schrijfvaardigheid, routines, gespreks- en luistervaardigheid, uitspraak en functionele grammatica) combineren met de benodigde kennis van die context. Zonder aandacht voor de taalontwikkeling wordt de begeleiding meer een les ‘Kennis van de Samenleving’. Belangrijk, maar niet wat het doel is van de begeleiding.


Webapplicatie door ESKIDOOS.be